ToFlexit GGZ – een andere keus – GGZ in regio Den Haag – Leiden

Home » Algemene informatie

Algemene informatie

Op deze pagina vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen en antwoorden.

Hoe is de werkwijze bij ToFlexit?
Onze werkwijze hebben we in fasen ingedeeld.
Fase 0: u krijgt informatie en maakt kennis met ons.
Fase 1: u meldt zich aan en laat zich inschrijven
Fase 2: intakegesprek en (eerste) diagnosestelling
Fase 3: behandeling volgens afgesproken behandelplan, met tussentijdse evaluatie
Fase 4: afsluiting; evaluatie en bepalen van een eventueel vervolgtraject

Hoe kan ik mij aanmelden bij ToFlexit?
Zit u psychisch in de knoop, wacht dan niet langer en bespreek uw klachten met uw huisarts. De huisarts bepaalt of er sprake is van een generalistische of specialistische hulpvraag en kan u doorverwijzen naar ToFlexit. Wilt u een traject zonder vergoeding vanuit de zorgverzekering dan kunt u zichzelf aanmelden voor Training en/ of Coaching.

Wie kan mij verwijzen naar ToFlexit?
Uw huisarts kan u doorverwijzen naar ToFlexit. Ook een andere specialist kan u doorverwijzen naar ToFlexit.

Wat houdt het verplichte eigen risico in?
Met ingang van 1 januari 2015 geldt voor iedereen een verplicht eigen risico van € 375.- Afhankelijk van uw eigen keuze kan dit bedrag hoger zijn (Zie hiervoor uw eigen polis). Dit betekent dat elke Nederlander eerst het eigen risico dient op te maken voor zorg die in het basispakket zit alvorens voor vergoeding in aanmerking te komen. Bijvoorbeeld voor medicijnen, ziekenhuisopname of therapie. Het geldt zowel voor geestelijke als lichamelijke gezondheidszorg. Het eigen risico wordt altijd door de zorgverzekeraar met de cliënt verrekend.

Wat zijn de wachttijden voor gesprekken en behandelingen?
ToFlexit streeft er naar dat de wachttijd niet langer dan een week is. Hiervoor is in ieder geval een verwijzing, een geldig identiteitsbewijs en geldige een zorgverzekering nodig. Heeft u voor verslavingsproblematiek een verwijzing van uw huisarts voor de basis GGZ of voor de specialistische GGZ, bent u verzekerd en heeft u recent bloedonderzoek gedaan, dan kunt u nog dezelfde week een afspraak verwachten. De actuele wachttijden worden zoals wettelijk bepaald aan Vektis doorgegeven en bedragen nu korter dan 2 weken.

Klachtenregeling

Klachten en bezwaren
De directie en medewerkers van ToFlexit GGZ spannen zich maximaal in om uw behandeling optimaal te laten verlopen. Ondanks het streven maximale kwaliteit te leveren, kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Dan horen wij dat graag van u. Uw ervaringen kunnen voor medewerkers van ToFlexit GGZ een belangrijk signaal zijn om bepaalde zaken te verbeteren.

Bespreken met de betrokken persoon of een lid van de directie
Heeft u opmerkingen, problemen of bent u ontevreden over de gang van zaken maak dit dan kenbaar aan de betrokken persoon. Uiteraard zijn wij bereid in overleg met u te kijken naar een oplossing. In zo’n gesprek kunnen soms misverstanden uit de weg geruimd worden. Komt u er met de betrokken persoon niet uit dan is het vaak verstandig samen met iemand die wat meer afstand heeft het een en ander te bespreken. Eén van de directieleden zal u een gesprek aanbieden en proberen uw klacht op te lossen.


Klachtenbemiddeling
Als de klacht ook in een persoonlijk gesprek met de directie niet kan worden opgelost, dan kunt u contact opnemen met Quasir, onafhankelijke klachtenbemiddeling. Voor meer informatie over Quasir verwijzen wij u graag naar de website www.quasir.nl.

Bereikbaarheid klachtenbemiddeling Quasir
De coördinator van Quasir hoort uw klacht aan en bespreekt met u of u openstaat voor een bemiddelingsgesprek, waarbij een onafhankelijk bemiddelaar van Quasir het gesprek kan begeleiden. Een bemiddelaar neemt geen standpunt in, maar kan er wel voor zorgen dat het gesprek op een goede manier verloopt. Doel is dat u en degene over wie de klacht gaat samen tot een oplossing komen. Een bemiddelingsgesprek is vertrouwelijk, er wordt geen verslag van gemaakt.
Eventuele afspraken kunnen wel worden vastgelegd.

Voor klachten in de Klachtenbemiddeling: Coördinator is mevrouw L. de Boon;  telefoonnummer; 06-48 44 55 38. Het e-mail adres voor Onafhankelijke Klachtenbemiddeling is: bemiddeling@quasir.nl

Bent u het oneens met onze beslissing?
Als u het niet eens bent met de wijze waarop uw klacht is afgehandeld of als u het niet eens bent met het antwoord dat u heeft gekregen, dan kunt u terecht bij een geschilleninstantie.ToFlexit GGZ is aangesloten bij ‘Stichting Zorggeschil’, een gecertificeerde dus erkende geschillencommissie. U kunt bij de ‘De Geschillencommissie’ terecht via hun website www.zorggeschil.nl. Hier wordt duidelijk aangegeven hoe u rechtstreeks via de website met de geschillencommissie in contact kan komen.

Alle stappen ziet u nog eens overzichtelijk weergegeven in dit schema

AVG

Uw gegevens vallen onder de privacywet. Dit betekent dat ToFlexit gebonden is aan geheimhoudingsplicht, geen informatie aan derden verschaft zonder uw toestemming, informatiegegevens bewaart en beveiligt. Voorts handelt iedere professional binnen ToFlexit conform zijn/haar beroepscode. Voor meer informatie klikt u hier.

Kwaliteitsstatuut

Bekijk hier het kwaliteitsstatuut