ToFlexit GGZ – een andere keus – GGZ in regio Den Haag – Leiden

Home » ALGEMENE VOORWAARDEN ToFlexit GGZ

ALGEMENE VOORWAARDEN ToFlexit GGZ

Inhoud

 1. Overeenkomst en de kleine lettertjes
 2. Wanneer gelden de voorwaarden?
 3. Familie en naastbetrokkene(n)
 4. Recht op duidelijke informatie
 5. Zorgdossier
 6. Verantwoorde zorg en veiligheid
 7. Zorg op afspraak en ketenzorg
 8. Verplichtingen van de patiënt
 9. Verblijf in de zorginstelling
 10. Ontslag uit de instelling, einde overeenkomst en nazorg
 11. Klachten en Geschillen
 12. Leveringsvoorwaarden

1. Overeenkomst en de kleine lettertjes

Als u zorg krijgt van een zorginstelling, maakt u met deze instelling afspraken over de zorg en zo nodig verblijf in de instelling. Bij die afspraken horen in ieder geval de algemene leveringsvoorwaarden ggz. Dat zijn eigenlijk de kleine lettertjes bij de afspraken die u heeft gemaakt over de behandeling of begeleiding en eventueel verblijf in de instelling. In de algemene leveringsvoorwaarden ggz staat niet welke zorg u nodig hebt, maar wel waar de zorginstelling en ook u zich aan moeten houden. Naast de voorwaarden geldt natuurlijk wat wettelijk is geregeld. Kleine lettertjes uitgelegd GGZ Nederland, de LPGGZ, NPCF en Consumentenbond hebben de algemene leveringsvoorwaarden ggz samen opgesteld. Alle zorginstellingen die lid zijn van GGZ Nederland houden zich aan deze voorwaarden. U kunt de voorwaarden opvragen bij uw zorginstelling. Kleine lettertjes zijn moeilijk te lezen. Daarom vindt u hier heel in het kort wat de voorwaarden regelen.

2. Wanneer gelden de voorwaarden?

De voorwaarden gelden bij (ambulante) behandeling of begeleiding en bij verblijf in de zorginstelling. Ook als sprake is van gedwongen verblijf. Daarbij is het steeds wel zo, dat de voorwaarden gelden voor zover dat mogelijk is. De voorwaarden zijn niet van toepassing op forensische zorg.

3. Familie en naastbetrokkene(n)

Familie en/of naastbetrokkenen van u hebben recht op overleg met de zorgverlener over de zorg die u krijgt. Maar alleen als u dat ook wilt. Het kan zijn dat u er bezwaar tegen heeft dat uw behandelaar met uw familie overlegt. Dan spreekt de zorginstelling met u af hoe het contact met familie of anderen verloopt.

4. Recht op duidelijke informatie

Het is voor u belangrijk dat u alle informatie krijgt die nodig is om goed te kunnen besluiten wat u voor zorg wil hebben. De algemene leveringsvoorwaarden ggz sommen op wat voor informatie de zorginstelling u moet geven. Bijvoorbeeld informatie over de behandelingsmogelijkheden, over de intake, over uw rechtspositie, enz. 5. Toestemming en begin van de zorg U sluit alleen een overeenkomst met uw zorginstelling als u dat wil. U moet daarvoor toestemming geven. Uw zorgverlener kan vervolgens pas zorg verlenen als u het eens bent met de zorg: het behandelingsplan (Zorgverzekeringswet) of het zorgplan (AWBZ). Dat kan mondeling, maar het zorgplan is een schriftelijk document. In de praktijk zal het zo zijn, dat uw zorgverlener met u bespreekt wat er gaat gebeuren en vervolgens de zorg begint, tenzij u het daar niet mee eens bent. Als u twijfelt, helpt de zorginstelling u met een second opinion.

5. Zorgdossier

Uw zorgverlener legt alles wat voor u van belang is bij de zorgverlening vast in een zorgdossier.

6. Verantwoorde zorg en veiligheid

De zorginstelling moet goede kwaliteit zorg leveren. In de leveringsvoorwaarden staat wat daarmee wordt bedoeld. Het houdt ook in dat de zorginstelling moet zorgen voor veiligheid, hygiëne, etc. Ten slotte bepalen de voorwaarden wat er moet gebeuren in noodsituaties.

7. Zorg op afspraak en ketenzorg

Goede informatie over een afspraak is voor u belangrijk. De zorginstelling houdt zoveel mogelijk rekening met uw wensen. Als u niet kunt komen, moet u dat uiterlijk 24 uur van tevoren doorgeven. Het kan zijn dat bij de zorg meerdere zorgverleners zijn betrokken. De zorginstelling geeft u daar alle informatie over.

8. Verplichtingen van de patiënt

Niet alleen de zorginstelling heeft verplichtingen volgens de algemene leveringsvoorwaarden ggz, maar ook u als patiënt. U moet zich legitimeren en aangeven bij wie u bent verzekerd. Daarnaast geeft u door wie de instelling in geval van bijvoorbeeld nood kan bereiken. Als u een voorkeur heeft voor een bepaalde behandelaar of begeleider, moet u dat tijdig melden. Verder bent u verplicht om alle voor de zorg noodzakelijk informatie over uzelf te geven. Het is mogelijk, dat u op een wachtlijst komt. Als u zich dan door een andere zorginstelling laat helpen, moet u dat doorgeven. U moet zich aan de huisregels houden en aan veiligheidsvoorschriften. Als de zorg niet valt binnen de verzekering, krijgt u daarvoor een rekening.

9. Verblijf in de zorginstelling

Niet van toepassing.

10. Ontslag uit de instelling, einde overeenkomst en nazorg

De overeenkomst over de zorg eindigt als u naar een andere zorginstelling wordt verwezen, als u de overeenkomst opzegt of als de zorginstelling dat doet. Voor de zorginstelling gelden daarbij bijzondere regels. Zo mag de instelling dat alleen doen als de verzekeraar de zorg niet meer financiert. Ook als u zich niet aan de afspraken houdt en de zorginstelling u daarop herhaaldelijk heeft aangesproken. In de algemene leveringsvoorwaarden ggz staan nog meer regels voor de opzegging door de zorginstelling. In alle gevallen is de zorginstelling u behulpzaam bij het zoeken naar eventueel andere zorg, huisvesting, het krijgen van een uitkering, enz. Dit alleen binnen de mogelijkheden die de zorginstelling heeft. Als u overlijdt, dan eindigt de overeenkomst ook. De zorginstelling neemt dan onmiddellijk contact op met uw familie of de door u aangegeven contactpersoon.

11. Klachten en Geschillen

De zorginstelling heeft een regeling voor het indienen van klachten en zij zorgt dat u weet hoe u een klacht kan indienen. Als de zorginstelling de klacht niet naar tevredenheid afhandelt en het gaat om het vergoeden van schade van minder dan € 25.000 dan kunt u naar de Geschillencommissie Zorginstellingen in Den Haag: http://www.degeschillencommissie.nl. Meer weten? Wilt u zelf de algemene voorwaarden ggz lezen, dan kunt u deze opvragen bij uw zorgverlener of vinden op http://www.ggznederland.nl/uploads/assets/asset_953226.pdf

12. Leveringsvoorwaarden

De algemene leveringsvoorwaarden voor 2023 vindt u hier: Algemene Voorwaarden 2023 ToFlexit.