ToFlexit GGZ – een andere keus – GGZ in regio Den Haag – Leiden

Home » Kosten en regelgeving

Kosten en regelgeving

Kosten

ToFlexit GGZ hanteert de tarieven zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De NZa-tarieven vind je hier.

Wij zijn niet btw-plichtig en rekenen dan ook geen btw over onze tarieven.

Vergoeding zorgverzekeraar

Psychische hulpverlening valt onder de basis ziektekostenverzekering. Dit betekent dat je, ook zonder aanvullende verzekering, in aanmerking komt voor vergoeding van de behandeling. ToFlexit heeft een contract met DSW en ASR en werkt verder contractvrij. Dat wil zeggen dat wij geen contracten hebben afgesloten met de overige zorgverzekeraars. Wij werken met een acte van cessie, of een betalingsovereenkomst, zodat wij de factuur kunnen indienen bij je zorgverzekeraar. Niet alle verzekeraars accepteren een acte van sessie, vraag jouw verzekeraar voor het precieze beleid.

Welk percentage van het behandeltarief door je zorgverzekeraar vergoed wordt is afhankelijk van je polis. Tot en met 2022 nam  ToFlexit het percentage dat jouw verzekering niet vergoed voor haar rekening. In 2023 zullen de vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorg nog verder omlaag gaan en kunnen wij deze aanvulling niet meer opbrengen.  Dit wordt voor een groot deel opgevangen door het “hinderpaalcriterium” (zie hieronder). Voor 2023 adviseren wij een restitutiepolis (zie hieronder “welke polis kiezen”), of een verzekeraar die (bijna) 100% vergoed. Voor iedereen geldt een door de overheid vastgesteld wettelijk verplicht eigen risico van €385,-. Wanneer dit eigen risico nog niet aan andere zorg is besteed zul je dit (ook) zelf moeten betalen.

Hinderpaalcriterium

Het is dus te verwachten dat u minder vergoeding krijgt dan de hoogte van de factuur. Mocht de hoogte van de factuur een bezwaar vormen dan is uw verzekeraar wettelijk verplicht om de vergoeding tot minimaal 75% aan te vullen. Dit wordt het hinderpaal-criterium genoemd. (https://www.zorgwijzer.nl/faq/hinderpaalcriterium ). Bij uw zorgverzekeraar kunt u een aanvraag doen voor deze aanvullende vergoeding. Wanneer de betaling van de overige 25% problemen voor u veroorzaakt, wanneer u meer wilt weten, of heeft u zorgen omtrent de vergoeding van uw behandeling, schroom dan niet om contact met ons op te nemen, zodat we samen tot een oplossing kunnen komen. De website www.zorgwijzer.nl voorziet ook in objectieve informatie.

Welke polis kiezen

Graag  informeren wij u welke polissen en zorgverzekeraars wel 100% vergoeding voor specialistisch GGZ zorg bieden. Een restitutiepolis is in eerste instantie vaak duurder, maar geeft u de volledige keuzevrijheid en vergoedt de gehele nota. Er zijn in 2023 7 restitutiepolissen (100% vergoeding), waarbij bij 4 polissen een machtiging vooraf wordt gevraagd, waarbij veel persoonlijke/ medische gegevens verstrekt moeten worden:

– Zilveren Kruis Basis Exclusief (153,75 per maand)

– Stad Holland basisverzekering restitutie (140,75 per maand)

– ASR Eigen Keuze (156,50 per maand) (akkoordverklaring/ machtiging vooraf noodzakelijk)

– IZZ (CZ) zorgkeuzepolis (149, 00 per maand) (akkoordverklaring/ machtiging vooraf noodzakelijk)

– CZ zorgkeuzepolis (149, 00 per maand) (akkoordverklaring/ machtiging vooraf noodzakelijk)

– Aevitae Eucare restitutie (149,95 per maand) (akkoordverklaring/ machtiging vooraf noodzakelijk)

– Menzis Basis Vrij (152, 75 per maand)

De restitutiepolissen van VGZ en FBTO houden op te bestaan (dit heeft ook gevolgen voor alle verzekering die daartoe behoren zoals bijvoorbeeld IZZ en UMC). U wordt hierover niet geïnformeerd, controleer dit daarom zelf.

Naturapolissen zijn goedkoper omdat u NIET de volledige en vrije keuze heeft, bovendien wordt de factuur maar gedeeltelijk vergoed.

Wij hebben wél een contract met DSW en ASR. Zij vergoeden 100% van de factuur.

Wij adviseren u om, voordat u zich bij ons inschrijft, bij uw zorgverzekeraar na te vragen welke polis u heeft en hoeveel er vergoed wordt, zodat u weet waar u aan toe bent. Mocht u bij onze instelling in behandeling komen, dan wordt tijdens de intake doorgenomen wat uw mogelijkheden zijn. Uiteindelijk blijft u zelf verantwoordelijk voor de financiering van uw behandeling.

Eigen risico

Als u uw eigen risico nog niet hebt besteed aan andere zorgkosten in 2023, zal de zorgverzekeraar uw eigen risico verrekenen met onze nota. Voor 2023 is het verplichte eigen risico, vastgesteld op € 385,-. Heeft u daarnaast een vrijwillig eigen risico afgesproken met uw zorgverzekeraar? Dan moet u daar ook rekening mee houden en zelf betalen.

Niet verzekerde zorg

Een aantal klachten valt niet (meer) onder de ziektekostenverzekering. Denk hierbij aan levensfaseproblemen, aanpassingsstoornissen en slaapstoornissen. U zult de kosten voor de behandeling van deze klachten dus zelf moeten betalen. Het tarief bedraagt € 95 voor een sessie van 45 minuten. Voor de behandeling van deze problemen heeft geen verwijsbrief van de huisarts nodig.

Zelf betalen?

Soms kunnen cliënten de betaling van de behandeling, bijvoorbeeld voor arbeidsgerelateerde problematiek, via hun werkgever regelen. Regelmatig kiezen cliënten er om uiteenlopende redenen voor de therapie zelf te betalen.

In die gevallen is het tarief 100% van de door de NZa vastgestelde maximum tarieven voor de Generalistische Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ, tenzij ToFlexit dit anders met u afspreekt.

Afspraak gemist of te laat afgebeld?

Als u een afspraak te laat (dat wil zeggen binnen 24 uur voor de afspraak) afzegt, of een afspraak mist, brengen wij deze in rekening. Er geldt dan een tarief van € 90. Deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

Zorgverzekeringswet

Vanaf januari 2006 is er een zorgverzekeringswet geïntroduceerd met een basisverzekering die voor iedereen gelijk is. ToFlexit levert basis- en specialistische GGZ. Om deze zorg te mogen bieden, dienen wij als zorginstelling een zogenaamde toelating te hebben. De Wet toelating zorginstellingen (WTZi) regelt die toelatingen. ToFlexit is als toegelaten instelling opgenomen in het register van het Algemene Gegevens Beheer Zorgverleners (AGB). Onze AGB-code is 22-220963. Met deze unieke code zijn wij voor alle zorgverzekeraars in Nederland herkenbaar als erkende aanbieder van GGZ (geestelijke gezondheidszorg). ToFlexit levert zogenaamde “ongecontracteerde zorg”. Dit betekent dat wij geen “productieplafond” hebben, en zullen u dus niet om deze reden weigeren. Wel betekent dit dat, zoals hierboven bij kosten genoemd, een aantal zorgverzekeraars een aangepaste vergoeding hanteert. Dit kunt u op uw polisvoorwaarden terugvinden. Heeft u een restitutiepolis dan wordt 100% vergoed.